Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Regulamin Powiatowego Konkursu ,,Odktyj Europę"

Gimnazjum Nr 1 im. św.Jadwigi Królowej

w Jaśle

organizuje po raz szósty

Powiatowy Konkurs Geograficzny

pod hasłem ?ODKRYJ EUROPĘ?

 

 


CELE KONKURSU:

 

-rozwijanie zainteresowań i wspieranie uzdolnień uczniów,

-wdrażanie uczniów do samokształcenia,

-pobudzanie twórczego myślenia,

-rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu,

-wyłonienie i promowanie uczniów zdolnych oraz ich nauczycieli, promowanie szkół,

-poznanie środowiska geograficznego Europy

 

REGULAMIN KONKURSU:

 

1.Organizatorami konkursu są nauczyciele geografii Gimnazjum nr 1 w Jaśle.

2.Konkurs adresowany jest do uczniów interesujących się geografią.

3.Konkurs odbędzie się 8 maja 2012 r. o godzinie 10.00 w Gimnazjum nr 1

w Jaśle im. św.Jadwigi Królowej.

 

4.Konkurs ma formę pisemną (czas ok.60 minut).

 

5.Podczas konkursu powiatowego uczestnicy powinni mieć przy sobie przybory kreślarskie, kilka kolorowych kredek lub długopisów oraz kalkulator.

 

6.Liczba uczestników konkursu podyktowana jest liczbą oddziałów szkolnych:

Gimnazjum nr 1 w Jaśle ? do 10 osób

Gimnazjum nr 2 w Jaśle ? do 10 osób

Pozostałe gimnazja ? do 5 osób

 

7.Uczestnicy konkursu powinni wykazać się wiadomościami i umiejętnościami zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego z geografii dla gimnazjum.


Wiadomości:

-zróżnicowanie środowiska geograficznego Europy,

-mapa konturowa i podział polityczny Europy,

-atrakcje turystyczne i regiony turystyczne Europy,

-ludność i osadnictwo Europy,

-zróżnicowanie językowo-religijne ludności Europy,

-charakterystyka krajów ? Szwecja, Słowacja

 

 

Umiejętności:

-lokalizacja obiektów na mapie konturowej,

-określanie położenia geograficznego i matematycznego punktów,

-przeliczanie wymiarów liniowych i powierzchniowych z zastosowaniem skali,

-obliczanie wysokości górowania gwiazd nad horyzontem w dniach przesileń

i równonocy,

-obliczanie czasu miejscowego,

-obliczanie temperatury powietrza na różnych wysokościach,

-sporządzanie i interpretacja klimatogramów,

-obliczanie rozciągłości południkowej i równoleżnikowej w stopniach i kilometrach,

-obliczanie gęstości zaludnienia, współczynnika przyrostu naturalnego, przyrostu rzeczywistego,

-obliczanie salda migracji i jego interpretacja,

-obliczanie wskaźnika urbanizacji

 

8.Zgłoszenia uczestników prosimy dokonać w formie pisemnej na załączonym formularzu zgłoszeń do 10 kwietnia 2012 roku na adres:

 

Gimnazjum Nr 1

ul.Czackiego 2

38-200 Jasło

z dopiskiem ?VI Powiatowy Konkurs Geograficzny?

 

9.Ogłoszenie wyników w dniu 15 maja 2012 r. na stronie internetowej www.gim1jaslo.edu.pl.

Udział ucznia w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikowanie niezbędnych danych osobowych związanych z ogłoszeniem wyników.

 

10.Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się w ustalonym terminie (zwycięzcy wraz

z opiekunami zostaną poinformowani o terminie odbioru nagród).

 

11.Informacja dla nauczycieli geografii ? prosimy chętnych nauczycieli

o przesyłanie propozycji zadań do konkursu wraz z kluczem odpowiedzi na adres szkoły (punkt 8) do 31.03.2012 r. Dziękujemy za współpracę.

LITERATURA:

 

1.Podręczniki do geografii do gimnazjum dla klas I-III.

2.Atlasy geograficzne świata i Polski wydawnictw: PPWK/Nowa Era, Demart, Wiking.

3.Flis J. ?Słownik szkolny-terminy geograficzne?, WSIP, Warszawa.

4.?Tablice geograficzne?, Wyd.Adamantan, Warszawa 2005.

5.?Świat w liczbach 2010/2011?, WSIP, Warszawa 2010.

 

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej: www.gim1jaslo.edu.pl


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !

 


                                                            Organizatorzy                                                                                                          

 


Gimnazjum Nr 1 w Jaśle

ul.Czackiego 2

38-200 Jasło

telefon 13 446 36 74

 

 

 

 

VI POWIATOWY KONKURS GEOGRAFICZNY

POD HASŁEM  ?ODKRYJ EUROPĘ?

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

 

 

 

NAZWA SZKOŁY: ........................................................................................................................

............................................................................................................................................................

 

ADRES SZKOŁY: ...........................................................................................................................

............................................................................................................................................................

 

TELEFON: .......................................................................................................................................

 

 

 

IMIĘ  I NAZWISKO UCZNIA (UCZNIÓW):

.......................................................................               ...................................................................

.......................................................................               ...................................................................

.......................................................................               ...................................................................

.......................................................................               ...................................................................

.......................................................................               ...................................................................

.......................................................................               ...................................................................

 

 

 

IMIĘ  I NAZWISKO OPIEKUNA (OPIEKUNÓW):

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

 

 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster