Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Regulamin Powiatowego Konkursu ,,Zostań Poliglotą"

1. Organizatorem konkursu jest Gimnazjum Nr 1 w Jaśle.
2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas drugich gimnazjów.
3. Konkurs jest nieodpłatny i odbywa się w dwóch etapach ? na terenie gimnazjum właściwego oraz powiatowym ? na terenie Gimnazjum Nr 1 w Jaśle, ul. Czackiego 2.
4. Etap szkolny odbędzie się 23.02.2012r. o godz. 9.00. Czas trwania tego etapu wynosi 45 min.
Specyfika Konkursu ?Zostań poliglotą? polega na tym, że na etapie szkolnym uczniowie rozwiązują test odpowiednio z języka angielskiego i niemieckiego. Uczeń, który uzyska najwyższą liczbę punktów z języka angielskiego tworzy wraz z uczniem, który uzyska najlepszy wynik z testu z języka niemieckiego dwuosobowy zespół. Zespół ten reprezentuje swoją szkołę w etapie międzygimnazjalnym. Test z języków angielskiego i niemieckiego składa się z trzech części:
- testu gramatyczno ? leksykalnego,
- testu z zakresu rozumienia tekstu czytanego,
- testu z zakresu wiedzy odpowiednio o krajach anglo- i niemieckojęzycznych.
Testy do  etapu szkolnego zostaną przygotowane przez organizatorów i przesłane pocztą w jednym egzemplarzu dla każdego z języków. Organizator szkolny jest odpowiedzialny za skopiowanie odpowiedniej liczby egzemplarzy dla uczestników.
* W przypadku, gdy chęć wzięcia udziału w konkursie zgłasza tylko jedna osoba z każdego języka nie jest konieczne przeprowadzanie eliminacji wstępnych. Prosimy wówczas o zgłoszenie nazwisk tych uczestników.
5. Za przeprowadzenie i poprawienie prac z etapu szkolnego są odpowiedzialni nauczyciele języków obcych danego gimnazjum.
Prosimy o podanie organizatorom nazwisk zwycięzców do 05.03.2012 r. (poczta, telefon, fax, e-mail)
6. Etap międzygimnazjalny odbędzie się w Gimnazjum Nr 1 w Jaśle dnia 29 marca 2011 r. o godz. 9.00. Konkurs na tym etapie składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej, z których każda obejmuje język angielski i język niemiecki. Część pisemna trwa 2 godziny i przedmiotem jej będą odpowiednio z każdego języka:
- rozumienie tekstu słuchanego,
- elementy wiedzy o krajach anglo- i niemieckojęzycznych,
- test leksykalno - gramatyczny.
Uczniowie z poszczególnych gimnazjów pracują w zespołach dwuosobowych rozwiązując wspólnie test z języka angielskiego, a następnie z języka niemieckiego.
Do części ustnej zakwalifikuje się połowa zespołów, które w części pisemnej osiągną najwyższe wyniki.
Część ustna to rozmowa na podstawie materiału stymulującego (opis obrazka/zdjęcia oraz odpowiedź na pytania dotyczące wylosowanego tematu). Jeden z członków zespołu opowiada w języku angielskim, a drugi w języku niemieckim.
7. Laureatami konkursu zostają trzy zespoły, które zdobędą najwyższą liczbę punktów w etapie powiatowym. Ogłoszenie wyników i rozdanie dyplomów oraz nagród będzie miało miejsce w dniu konkursu.
8. Koszty przejazdu do Jasła uczestników konkursu wraz z opiekunem pokrywa właściwe gimnazjum.

W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z organizatorami konkursu pod szkolnym numerem telefonu: (0-13) 44 636 74.

Zakres leksykalno ? gramatyczny konkursu dla obu etapów z języka angielskiego:

 

1.Podstawowe wiadomości historyczne, geograficzne i kulturalne o obszarach, w których mówi się w języku angielskim.

 

2.Gramatyka:

 

there is/there are with some and any

Verbs must/mustn't, can/can't

Prepositions of place: in, on, under, in front of, behind, above, next to, opposite, on the left/right (of), to the left of... /right of..., between, in the corner (of), near

Adverbs/Phrases of frequency

Present simple for routines

Present continuous

Present simple and continuous in contrast

Countable and uncountable nouns

Verb have got with some and any

 going to future

Present continuous as future

Gerund [-ing form] after verbs like, love, hate,(don't) mind, prefer

Defining relative clauses with who, which, where

Past simple of regular verbs, verb to be and irregular verbs

 Possessive pronouns

Question word: Whose?

Past continuous

Time clauses with when/while

Present perfect simple, never and ever

Prepositions: with, on, in

Comparative and superlative of short and long adjectives

Question word: How? + adjective

Verb will/won't for predictions and decisions

Verb should/shouldn't for advice and obligation

Verb have to (present and past simple)

would like/would prefer + infinitive with to

 Verb would rather + infinitive without to

The imperative for instructions and advice

First conditional: if clause + 'II (will) / (won't)

Adverb formation

The passive: present simple and past simple

much, many, a lot of

Joining sentences ? because and so

Articles (a/an, the, zero article) ? basic use

Infinitive of purpose

Adjectives with ?ed and ?ing endings

Too / enough

Prefix un-  (unreal, unknown, uncomfortable, unlucky, etc.)

Multi-part verbs with get  and look

 

3. Kręgi tematyczne i słownictwo:

 

Człowiek ? personality adjectives, body parts, appearance, clothes, hobbies and interests

Żywienie ? food and drink, meals, names of meal times

Dom -  types of houses, parts of the house, furniture, machines in the house

Szkoła ? the classroom, school subjects

Praca ? occupations

Sport ? names of popular sports

Kultura ? styles of music, performers, film types

Podróżowanie i turystyka ? holiday activities

Życie rodzinne i towarzyskie ? family members, stages in life (child, teenager, adult), daily routine, leisure activities, places to go

Nauka i technika ? electric devices, types of media, the Internet

Zakupy i usługi ? types of shops, services

Państwo i społeczeństwo ? countries and nationalities, crime

Świat przyrody ? animals, pets, landscape, the weather, seasons of the year

Zdrowie ? healthy diet,  illnesses and injuries

I

Zakres leksykalno-tematyczny konkursu z języka niemieckiego

 

1.   Meine Familie.

2.   Meine Freizeit.

3.    Schule.

4.   Mein Alltag.

5.   Geburtstagsparty.

6.   Essen und Trinken.

7.   Orientierung in der Stadt.

8.   Reisen.

9.   Kleidung.

10.  Gesundheit.

11. Tiere.

12. Einkäufe.

13. Wetter.

14. Wohnen

 

II

Elementy wiedzy o krajach niemieckojęzycznych.

 

III

Zakres wymaganego materiału gramatycznego

 

czasownik:

-  odmiana czasownika w czasie Präsens,

- formy ?hatte" i ?war",

- czas Perfekt

- czasowniki rozdzielnie złożone,

- tryb rozkazujący,

- czasowniki modalne,

rzeczownik:

- liczba mnoga,

- odmiana przez przypadki: Nominativ, Dativ, Akkusativ

przymiotnik:

- stopniowanie

przeczenie: nein, nicht, kein

zaimki dzierżawcze i osobowe

szyk zdania oznajmującego i pytającego,

zdanie podrzędne, spójniki: dass, weil

najczęściej występujące przyimki np. Wechselpräpositionen, zu, bei, durch, um, mit, aus, von.

 


 

Zgłoszenie do  I etapu konkursu

 

 

Miejscowość i data:

Gimnazjum:

Adres:

Nr telefonu:

Adres e-mail:

Nauczyciele odpowiedzialni za organizację konkursu na terenie danej szkoły:

 

język angielski:

język niemiecki:

 

 

Zgłoszenie do  II etapu konkursu

 

 

Miejscowość i data:

Gimnazjum:

Adres:

Nr telefonu:

Adres e-mail:

 

 

Nazwiska uczniów tworzących zespół reprezentujący szkołę w etapie powiatowym:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster