Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Regulamin Szkolnego Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Szkolnego Samorządu Uczniowskiego
Gimnazjum nr 1 w Jaśle
im. św. Jadwigi Królowej.

§ 1
Wybory do Samorządu Uczniowskiego

1.Samorząd Uczniowski wybierają wszyscy uczniowie naszego gimnazjum.
2. Wybory przeprowadza się w drugim tygodniu września.
3. Zarządzenia o wyborach rozwiesza się w formie ogłoszeń na terenie szkoły.
4. Kandydat na przewodniczącego Samorządu powinien mieć średnią ocen uzyskaną
    w poprzedniej klasie co najmniej 4,2 i ocenię ze sprawowania bardzo dobrą lub wzorową
    oraz uzyskać akceptację Rady Pedagogicznej.
5. Kandydaci na przewodniczącego Samorządu opracowują plan pracy  Samorządu
    oraz przy pomocy kolegów i koleżanek przygotowują kampanię wyborczą.
6. Każdy uczeń uprawniony do głosowania otrzymuje kartę wyborczą, na której
    wpisuje nazwisko tylko jednego kandydata.
7. Głosować można na jednego kandydata.
8. Wszyscy uczniowie naszego gimnazjum biorą udział w tajnym głosowaniu na
    przewodniczącego Samorządu.
9. Komisja wyborcza składa się z przedstawicieli poszczególnych klas.
10. Komisja działa pod nadzorem opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
11. Pozostali uczniowie zgłaszający się do pracy w Samorządzie zostają
   przydzieleni do poszczególnych sekcji zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.
 
§ 2
Opiekun Samorządu Uczniowskiego.

1. Kandydatów na opiekuna Samorządu Uczniowskiego proponuje Rada
    Pedagogiczna.
2. Opiekuna Samorządu Uczniowskiego mianuje dyrektor szkoły.
3. Opiekun Samorządu Uczniowskiego uzyskuje status stałego obserwatora
    działalności Samorządu.

§ 3
Zadania Samorządu Uczniowskiego.

1.Dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię i honor gimnazjum,
kultywowanie i wzbogacanie jego tradycji.
  2. Współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych
     warunków do nauki i udzielaniu niezbędnej pomocy młodzieży znajdującej
     się w trudnej sytuacji materialnej.
 3. Przedstawianie władzom szkolnym opinii i potrzeb koleżanek i kolegów,
   spełnianie wobec tych władz rzecznictwa interesów ogółu społeczności
   uczniowskiej.
 4. Zachęcanie uczniów do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych
   i innych obowiązków zawartych w Regulaminie Wewnętrznym
   Gimnazjum nr 1 w Jaśle.
 5. Angażowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy
   i szkoły, inspirowanie młodzieży do udziału w pracy społecznie użytecznej
   w środowisku.
 6. Rozstrzyganie sporów między uczniami.
 7. Powołanie Rzecznika Praw Ucznia, którego zadaniem jest opieka nad 
   „skrzynką zaufania”.
 8.Organizowanie zebrań Samorządu i przedstawicieli wszystkich klas
     z opiekunem Samorządu i dyrektorem Szkoły.
 9. Reprezentowanie szkoły podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych
    ( poczet sztandarowy).
10. Udział w akcjach charytatywnych.
11.Prowadzenie kroniki Samorządu Uczniowskiego.
12. Występowanie z inicjatywą organizowania imprez szkolnych takich jak :
•    pasowanie dla uczniów klas pierwszych;
•    Dzień Chłopaka;
•    Andrzejki;
•    Mikołajki;
•    „ Półmetek” dla klas II;
•    Poczta „Walentynowa” i dyskoteka ;
•    Dzień Sportu Szkolnego połączone z Dniem Dziecka.
•    Przygotowanie apeli poświęconych rozdaniu nagród za osiągnięcia uczniów w konkursach i olimpiadach.
•    Komers dla uczniów klas III.

§ 4
Prawa Samorządu Uczniowskiego.

1.Prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem
   i stawianymi wymaganiami.
2. Prawo do organizacji życia pozaszkolnego, umożliwiającego zachowanie
   właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania
   i zaspakajania własnych zainteresowań.
3. Prawo do wydawania i redagowania gazetki  szkolnej i ściennej.

§ 5

Uwagi końcowe.

1. Decyzje Samorządu Uczniowskiego podejmuje się większością głosów
   w obecności co najmniej połowy uczniów będących członkami Samorządu.
2. Decyzje podjęte przez Samorząd Uczniowski muszą być zatwierdzone
   przez dyrektora szkoły.
3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego uchwalany jest przez samorządy
   klasowe wszystkich klas od I do III.
 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster