Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Regulamin rekrutacji do oddziału dwujęzycznego klasy VII

w Szkole Podstawowej nr 2 w Jaśle

na rok szkolny 2017/2018

Regulamin rekrutacji regulują akty prawne:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. poz.59),

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo
Oświatowe (Dz. U. poz.60),

- Uchwała nr XLI/408/2017 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2017 r.

1. W roku szkolnym 2017/2018 dla uczniów klas VII ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaśle będzie tworzony oddział dwujęzyczny z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania.

Uczniowie klas dwujęzycznych mają rozszerzony program nauczania języka angielskiego
(5 godzin w tygodniu), ponadto zajęcia z biologii i chemii są prowadzone z wykorzystaniem elementów języka angielskiego. Więcej informacji o oddziale dwujęzycznym
tutaj

2. Nabór do oddziału dwujęzycznego klasy VII na rok szkolny 2017/2018 prowadzi Gimnazjum nr 1 w Jaśle.

Kandydaci zobowiązani są złożyć deklarację w sekretariacie do dnia
20 kwietnia oraz przystąpić do sprawdzianu predyspozycji językowych, który odbędzie się 24 kwietnia 2017 r. o godz. 13:00 w auli Gimnazjum nr 1 w Jaśle.

Rekrutację prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Gimnazjum nr 1 w Jaśle.

3. Do oddziału dwujęzycznego klasy VII ośmioletniej Szkoły Podstawowej
nr 2 w Jaśle na rok szkolny 2017/2018 przyjmuje się w pierwszej kolejności uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaśle, którzy otrzymali promocję do klasy VII i uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.

4. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych

miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych,

2) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem,

3) tytuł laureata/finalisty Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego organizowanego przez PKO.

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo Oświatowe.

6. W przypadku wolnych miejsc w oddziale dwujęzycznym na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego, mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do postępowania rekrutacyjnego.

 

7. Terminy przeprowadzania rekrutacji:

Lp.

Czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Podanie do publicznej wiadomości informacji o języku obcym
w oddziale dwujęzycznym

do 30 marca 2017

2

Składanie zgłoszeń do oddziału dwujęzycznego kl. VII

od 3 do 20 kwietnia 2017

do 20 czerwca 2017

3

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych do oddziału dwujęzycznego kl. VII

24 kwietnia 2017

godz. 13:00

22 czerwca 2017

4

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych

26 kwietnia 2017

23 czerwca 2017

5

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału dwujęzycznego kl. VII

27 kwietnia 2017

26 czerwca 2017

6

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału dwujęzycznego kl. VII

28 kwietnia 2017

26 czerwca 2017

7

Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 8 – 26 maja 2017

od 27 czerwca 2017

do 10 lipca 2017

8

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału dwujęzycznego kl. VII

30 maja 2017

14 lipca 2017

9

Procedura odwoławcza.

od 31 maja

do 19 czerwca 2017

od 19 lipca

do 7 sierpnia 2017

 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster