Gimnazjum nr 1 w Jaśle

,,Czyste Środowisko ? Czysta Gleba a selektywna zbiórka odpadów" - pytania do części ustnej

Pytania do części ustnej konkursu

1. Omów amensalizm ? podaj przykłady.
2. Wyjaśnij, na czym polega konkurencja między osobnikami, podaj przykłady.
3. Omów drapieżnictwo jako oddziaływanie antagonistyczne ? przystosowania drapieżcy i ofiary.
4. 4. Wyjaśnij, na czym polega posażytnictwo ? podaj przykłady i podział.
5. Omów komensalizm ? podaj przykłady.
6. Omów protokooperację ? podaj przykłady.
7. Omów mutalizm ? podaj przykłady.
8. Przedstaw cechy biocenozy.
9. Przedstaw strukturę i funkcjonowanie ekosystemu.
10. Omów obieg węgla w przyrodzie.
11. Przedstaw obieg azotu w przyrodzie.
12. Na wybranym przykładzie omów sukcesję ekologiczną i jej znaczenie w przyrodzie.
13. Omów strukturę troficzną (pokarmową) biocenozy.
14. Omów strukturę socjalną populacji na przykładzie owadów społecznych (polimorfizm).
15. Omów krzywe przeżywania I, II, III typu obrazując zagadnienie śmiertelności.
16. Omów funkcje gleby.
17. Wyjaśnij, co to jest erozja, co ją może nasilać i od czego to zależy.
18. Co to jest gleba, wymień wymień jej funkcje.
19. Wymień czynniki od których zależy jakość gleby.
20. Podziel czynniki degradujące glebę, podaj przykłady tych czynników.
21. Wymień główne źródła chemicznych zanieczyszczeń gleb w Polsce.
22. Wymień czynniki powodujące zniekształcenie reźby terenu i pokrywy glebowej.
23. Wskaż negatywne skutki stosowania chemicznych środków ochrony roślin.
24. Wymień sposoby ochrony gleb przed chemiczną degradacją ze strony rolnictwa.
25. Omów kilka ekologicznych skutków chemizacji gleby.
26. Wyjaśnij, od czego azleży ujemne oddziaływanie metali ciężkich na organizmy żywe.
27. Omów na przykładach biologiczne metody ochrony roślin.
28. Omów sposoby przeciwdziałania erozji gleb.
29. Wymień sposoby przeciwdziałania erozji gleb.
30. Na czym polega gospodarcze wykorzystanie odpadów.
31. Wyjaśnij i omów na przykładach co to znaczy gatunek eurytopowy.
32. Wyjaśnij prawo Liebiga.
33. Wyjaśnij pojęcie ekologia, kto i kiedy wprowadził ten termin po raz pierwszy.
34. Wyjaśnij, co to jest biotop.
35. Wyjaśinj, co to jest biocenoza.
36. Omów prawo tolerancji Shelforda.
37. Wyjaśnij i omów na przykładach co to znaczy gatunek stenotopowy.
38. Wyjaśnij, co to jest sozologia.
39. Wyjaśnij, co to jest populacja.
40. Wyjaśnij, co to jest nisza ekologiczna.
41. Wyjaśnij, co to są sukulenty (przykład).
42. Wyjaśnij, co to są skletofity (przykład).
43. Wyjaśnij, co to są polibionty.
44. Omów czynniki abiotyczne środowiska.
45. Wjaśnij, co to jest biosfera.

 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster