Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Powiatowy Konkurs Geograficzny pod hasłem „ODKRYJ EUROPĘ”

Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi

 im. św.Jadwigi Królowej

w Jaśle

organizuje po raz jedenasty

Powiatowy Konkurs Geograficzny

pod hasłem „ODKRYJ EUROPĘ”

 

 

 

 

CELE KONKURSU:

 

-poznanie środowiska geograficznego Europy,

-rozwijanie zainteresowań i wspieranie uzdolnień uczniów,

-wdrażanie uczniów do samokształcenia,

-pobudzanie twórczego myślenia,

-rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu,

-wyłonienie i promowanie uczniów zdolnych oraz ich nauczycieli, promowanie szkół

 

 

REGULAMIN KONKURSU:

 

1.Organizatorami konkursu są nauczyciele geografii Gimnazjum nr 1 w Jaśle.

2.Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjum interesujących się geografią.

3.Konkurs odbędzie się 10 maja 2017 r. o godzinie 10.00 w Gimnazjum nr 1

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św.Jadwigi Królowej w Jaśle.

 

4.Konkurs ma formę pisemną (czas ok.60 minut).

 

5.Podczas konkursu powiatowego uczestnicy powinni mieć przy sobie przybory kreślarskie, kilka kolorowych kredek lub długopisów oraz kalkulator.

 

6.Liczba uczestników konkursu podyktowana jest liczbą oddziałów szkolnych:

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle – do 10 osób

Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle – do 10 osób

Pozostałe gimnazja – do 5 osób

 

 

Wiadomości:

-zróżnicowanie środowiska geograficznego Europy,

-mapa konturowa i podział polityczny Europy,

-atrakcje turystyczne i regiony turystyczne Europy,

-ludność i osadnictwo Europy,

-zróżnicowanie językowo-religijne ludności Europy,

-charakterystyka krajów – Rumunia, Szwajcaria

 

Umiejętności:

-lokalizacja obiektów na mapie konturowej,

-określanie położenia geograficznego i matematycznego punktów,

-przeliczanie wymiarów liniowych i powierzchniowych z zastosowaniem skali,

-obliczanie wysokości górowania gwiazd nad horyzontem w dniach przesileń

i równonocy,

-obliczanie czasu miejscowego,

-obliczanie temperatury powietrza na różnych wysokościach,

-sporządzanie i interpretacja klimatogramów,

-obliczanie rozciągłości południkowej i równoleżnikowej w stopniach i kilometrach,

-obliczanie przyrostu naturalnego, gęstości zaludnienia, przyrostu rzeczywistego,

-obliczanie salda migracji i jego interpretacja,

-obliczanie wskaźnika urbanizacji,

-posługiwanie się terminologią geograficzną,

 

7.Uczestnicy konkursu powinni wykazać się wiadomościami i umiejętnościami zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego z geografii dla gimnazjum.

 

8.Zgłoszenia uczestników prosimy dokonać w formie pisemnej na załączonym formularzu zgłoszeń do 23 kwietnia 2017 roku na adres:

 

Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi

ul.Czackiego 2

38-200 Jasło

z dopiskiem „XI Powiatowy Konkurs Geograficzny”

 

9.W skład komisji Konkursu wchodzi dwóch nauczycieli geografii ze strony organizatora

(jeden z nich jest przewodniczącym) oraz jeden nauczyciel zaproszony z innej szkoły.

Prace uczniów są kodowane.

 

10.Tytuł laureata otrzymują uczniowie, którzy uzyskali najwięcej punktów zajmując miejsca od 1do 3. Tytuł finalisty – miejsce 4 i 5. Uczniowie otrzymują także dyplomy wyróżnienia.

 

11.Ogłoszenie wyników w dniu 19 maja 2017 r. na stronie internetowej www.gim1jaslo.edu.pl.

Udział ucznia w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikowanie niezbędnych danych osobowych związanych z ogłoszeniem wyników.

 

12.Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się w ustalonym terminie (zwycięzcy wraz

z opiekunami zostaną poinformowani o terminie odbioru nagród).

 

13.Informacja dla nauczycieli geografii – prosimy chętnych nauczycieli

o przesyłanie propozycji zadań do konkursu wraz z kluczem odpowiedzi na adres szkoły (punkt 8) do 31.03.2017 r. Dziękujemy za współpracę.

 

LITERATURA:

 

1.Podręczniki do geografii do gimnazjum dla klas I-III.

2.Atlasy geograficzne świata i Polski wydawnictw: PPWK/Nowa Era, Demart, Wiking.

3.Flis J. „Słownik szkolny-terminy geograficzne”, WSIP, Warszawa.

4.”Tablice geograficzne”, Wyd.Adamantan, Warszawa 2013.

5.”Świat w liczbach 2015/2016”, WSIP, Warszawa 2015.

 

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej: www.gim1jaslo.edu.pl

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !                             

                                                                                                             Organizatorzy 

 

Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi

ul.Czackiego 2

38-200 Jasło

telefon 13 446 36 74

 

 

 

 

XI POWIATOWY KONKURS GEOGRAFICZNY

POD HASŁEM  „ODKRYJ EUROPĘ”

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

 

 

NAZWA SZKOŁY: ................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ADRES SZKOŁY: ................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

TELEFON: ................................................................................................................................................

 

 

IMIĘ  I NAZWISKO UCZNIA (UCZNIÓW):

.......................................................................               .......................................................................

.......................................................................               .......................................................................

.......................................................................               .......................................................................

.......................................................................               .......................................................................

.......................................................................               .......................................................................

.......................................................................               .......................................................................

 

 

IMIĘ  I NAZWISKO OPIEKUNA (OPIEKUNÓW):

............................................................................................

............................................................................................

 

............................................................................................ 

 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster