Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Regulamin zabaw szkolnych

3.  Dyskoteki szkolne przeznaczone są wyłącznie dla młodzieży uczącej się w naszej szkole ? absolwenci, a także tzw.? osoby z zewnątrz? nie są wpuszczane.


4. Organizacją tzw. dyskotek zwykłych zajmuje się Samorząd Uczniowski, natomiast okazjonalnych ? rodzice uczniów, wychowawcy klas i uczniowie.


5.  Każda klasa musi mieć zapewnioną opiekę, którą sprawują wychowawcy klas i  wyznaczeni przez dyrekcję inni nauczyciele. Dodatkowo podczas dyskotek ?okazjonalnych? pełnią tą funkcję również rodzice uczniów (4 rodziców z każdej klasy).


6. W salach przydzielonych młodzieży, w których odbywa się konsumpcja (podczas dyskotek "okazjonalnych?), przez cały czas trwania zabawy przebywa przynajmniej jedna osoba ze strony rodziców sprawujących opiekę wychowawczą.


7. W czasie dyskoteki uczniowie mogą korzystać tylko z wyznaczonych pomieszczeń.


8. W czasie trwania dyskotek może działać sklepik szkolny ze słodyczami i napojami. Po dokonaniu zakupu w sklepiku, uczeń ma obowiązek opuścić jego otoczenie i wrócić na miejsce, w którym odbywa się dyskoteka.


9.  Zgodnie ze Statutem Gimnazjum nr 1 oraz WSO uczniowie, którzy uzyskali naganną ocenę z zachowania za: picie alkoholu, palenie papierosów, zażywanie narkotyków, konflikt z prawem, wagary, nie mają prawa uczestniczyć w dyskotekach szkolnych.

10. Przypomina się o bezwzględnym zakazie spożycia alkoholu, palenia papierosów i zażywania narkotyków.

11. Na terenie szkoły zabrania się używać otwartego ognia (np. zapalniczek), ani żadnych środków i materiałów pirotechnicznych.


12. Na czas zabaw szkolnych budynek zostaje zamknięty. Zamknięte zostają również szatnie.


13. W trakcie trwania dyskoteki obowiązuje zakaz wychodzenia na zewnątrz budynku.


14. W przypadku nieodpowiedniego zachowania uczeń może być w każdej chwili wyproszony z dyskoteki. W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu (np. bójka),  dyskoteka zostaje przerwana.


15. W czasie trwania dyskoteki (zabawy) zakazane są niebezpieczne zabawy zagrażające zdrowiu uczestników imprezy.


16. Na dyskotekę uczeń ma zakaz przynoszenia niepotrzebnych, niebezpiecznych przedmiotów. Przedmioty wartościowe są wnoszone na własną odpowiedzialność.


17. Cenę biletu wstępu określają opiekunowie Samorządu Uczniowskiego po skonsultowaniu się z Dyrektorem.


18. Dochód z dyskoteki przeznaczany jest na potrzeby Samorządu Szkolnego.


19. Po zakończeniu dyskoteki opiekun Samorządu Uczniowskiego wraz z przewodniczącym szkoły sprawdzają czy nie ma żadnych zniszczeń i czy wszystko znajduje się w należytym porządku.


20. Wszelkie szkody spowodowane zniszczeniem np. ścian, drzwi, okien i sprzętu szkolnego pokrywają rodzice ucznia, który dopuścił się tych występków.


21. Z dyskotek i imprez szkolnych uczniowie są odbierani przez rodziców, dziadków lub pełnoletnie rodzeństwo. Dotyczy to zarówno uczniów dojeżdżających, jak i miejscowych. Jeżeli uczeń posiada pisemną deklarację od rodziców, że wyrażają oni zgodę na samodzielny powrót syna/córki do domu po zakończonej dyskotece, oraz, że biorą oni pełną odpowiedzialność za dziecko,  nauczyciel ma prawo zezwolić uczniowi na samodzielny powrót do domu.


22. Zasady postępowania w sytuacji kryzysowej ? nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu oraz
Statutu Szkoły (np. bójki, palenie papierosów, picie alkoholu, narkotyki, ordynarne zachowanie itp

a) w przypadku spożycia alkoholu:
-  poinformowanie rodziców o zawiadomieniu policji w celu zbadania   zawartości alkoholu we krwi
-  maksymalna ocena z zachowania nieodpowiednia.
 - praca społeczna na rzecz szkoły poza zajęciami lekcyjnymi


b) w przypadku palenia tytoniu
- poinformowanie rodziców
- rozmowa z pedagogiem szkolnym
- maksymalna ocena z zachowania nieodpowiednia
- praca społeczna na rzecz szkoły poza zajęciami lekcyjnymi

c) w przypadku zażycia środków odurzających
-poinformowanie rodziców
-maksymalna ocena z zachowania nieodpowiednia

d) w przypadku agresywnych zachowań, fizycznego i psychicznego znęcania się (bójki, wymuszenia)
- poinformowanie rodziców
- maksymalna ocena z zachowania nieodpowiednia

e) w przypadku nieodpowiedniego zachowania w stosunku do nauczyciela
- poinformowanie rodziców
- praca na rzecz szkoły
- obniżenie oceny z zachowania

W każdym przypadku stwierdzenia zachowań patologicznych, uczeń może zostać zawieszony w prawach ucznia.

23. Regulamin zatwierdzono na Posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 12.09.2013.
 

 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster