Gimnazjum nr 1 w Jaśle

Samorząd

Wybraliśmy Samorząd Uczniowski na rok szkolny 2012/ 2013. Opiekunkami samorządu uczniowskiego, które czuwają nad prawidłowością funkcjonowania organizacji, są panie : Małgorzata Trznadel , Ewa Smoszna i Aneta Sajdak-Such.

W skład samorządu powołanego na rok szkolny 2012/2013 wchodzą: 

Przewodnicząca: Julia Graczyk   kl  II h
 
Z-cy przew:Miłosz Hap kl  II h ,Piotr Zima  kl III h

Rzecznik Praw Ucznia: Wojciech Hałucha   kl III i, Aleksandra Pierz  kl III b

                                 i Lilla Dyląg  kl III b.              

Szczęśliwy Numerek:  Mateusz Mikrut  kl II g i Jakub Hańba kl II g

Sekcja Dekoratorska: Gabriela Ryznar  Kl IIIa, Weronika Polak kl III a, Paulina Zawiła  kl III b                                                                     
Sekcja Porządkowa: Aleksandra Żychowska , Diana Mosoń  i Katarzyna Piekarz kl II e

Sekcja Rewizyjna: Maria Kołodziej kl II h, Katarzyna Krupa  kl II h.                                                        
Poczet Sztandarowy:  Dominik Żółtek, Marek Miśkieicz Zofia Kazanecka, Paulina Belczyk, Anna Konieczny.

Opiekunowie Sprzętu Nagłaśniającego:  Wiktor Kamiński, Damian Juszczyk, Jakub Kasprzyk, Tomasz Kwiatkowski.                                                                                  

 

Regulamin Szkolnego Samorządu Uczniowskiego

Gimnazjum nr 1 w Jaśle

im.św. Jadwigi Królowej.

                     

§ 1

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

 

1.Samorząd Uczniowski wybierają wszyscy uczniowie naszego gimnazjum.

2. Wybory przeprowadza się w drugim tygodniu września.

3. Zarządzenia o wyborach rozwiesza się w formie ogłoszeń na terenie szkoły.

4. Kandydat na przewodniczącego Samorządu powinien mieć średnią ocen otrzymaną w poprzedniej klasie co najmniej 4,2 i ocenię ze sprawowania bardzo dobrą lub wzorową oraz uzyskać akceptację Rady Pedagogicznej.

5. Kandydaci na przewodniczącego Samorządu opracowują plan pracy.

    Samorządu oraz przy pomocy kolegów i koleżanek przygotowują kampanię

     wyborczą.

6. Każdy uczeń uprawniony do głosowania otrzymuje kartę wyborczą, na której

    wpisuje nazwisko tylko jednego kandydata.

7. Głosować można na jednego kandydata.

8. Wszyscy uczniowie naszego gimnazjum biorą udział w tajnym głosowaniu na

    przewodniczącego Samorządu.

9. Komisja wyborcza składa się z przedstawicieli poszczególnych klas.

10. Komisja działa pod nadzorem opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

11. Pozostali uczniowie zgłaszający się do pracy w Samorządzie zostają

   przydzieleni do poszczególnych sekcji zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

 

§ 2

Opiekun Samorządu Uczniowskiego.

 

1. Kandydatów na opiekuna Samorządu Uczniowskiego proponuje Rada

    Pedagogiczna.

2. Opiekuna Samorządu Uczniowskiego mianuje dyrektor szkoły.

3. Opiekun Samorządu Uczniowskiego uzyskuje status stałego obserwatora

    działalności Samorządu.

 

§ 3

Zadania Samorządu Uczniowskiego.

 

1.Dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię i honor gimnazjum,

kultywowanie i wzbogacanie jego tradycji.

  2. Współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych

     warunków do nauki i udzielaniu niezbędnej pomocy młodzieży znajdującej

     się w trudnej sytuacji materialnej.

 3. Przedstawianie władzom szkolnym opinii i potrzeb koleżanek i kolegów,

   spełnianie wobec tych władz rzecznictwa interesów ogółu społeczności

   uczniowskiej.

 4. Zachęcanie uczniów do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych

   i innych obowiązków zawartych w Regulaminie Wewnętrznym

   Gimnazjum nr 1 w Jaśle.

 5. Angażowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy

   i szkoły, inspirowanie młodzieży do udziału w pracy społecznie użytecznej

   w środowisku.

 6. Rozstrzyganie sporów między uczniami.

 7. Powołanie Rzecznika Praw Ucznia, którego zadaniem jest opieka nad 

   ?skrzynką zaufania?.

 8.Organizowanie zebrań Samorządu i przedstawicieli wszystkich klas

     z opiekunem Samorządu i dyrektorem Szkoły.

 9. Reprezentowanie szkoły podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych

    ( poczet sztandarowy).

10. Udział w akcjach charytatywnych.

11.Prowadzenie kroniki Samorządu Uczniowskiego.

12. Występowanie z inicjatywą organizowania imprez szkolnych takich jak : pasowanie dla uczniów klas,pierwszych, Dzień Chłopaka, Andrzejki; Mikołajki, ? Półmetek? dla klas II, Poczta Walentynkowa i dyskoteka, Dzień Sportu Szkolnego połączone z Dniem Dziecka, Przygotowanie apeli poświęconych rozdaniu nagród za osiągnięcia uczniów w konkursach i olimpiadach, Komers dla uczniów klas III.

 

§ 4

 

Prawa Samorządu Uczniowskiego.

 

1.Prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem

   i stawianymi wymaganiami.

2. Prawo do organizacji życia pozaszkolnego, umożliwiającego zachowanie

   właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania

   i zaspakajania własnych zainteresowań.

3. Prawo do wydawania i redagowania gazetki  szkolnej i ściennej.

 

§ 5

 

Uwagi końcowe.

 

1. Decyzje Samorządu Uczniowskiego podejmuje się większością głosów

   w obecności co najmniej połowy uczniów będących członkami Samorządu.

2. Decyzje podjęte przez Samorząd Uczniowski muszą być zatwierdzone

   przez dyrektora szkoły.

3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego uchwalany jest przez samorządy

   klasowe wszystkich klas od I do III.

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

rok szkolny 2012/2013

Wrzesień:

1.Wybory do samorządu Szkolnego:kampania wyborcza,tajne głosowanie,przeliczenie głosów i ogłoszenie wyników,opracowanie planu pracy samorządu,przeprowadzenie apelu na którym uczniowie wybrani do prac w samorządzie przedstawiają się i omawiają zadania sekcji,do których  zostali przydzieleni.

      2. Kontynuacja kiermaszu używanych podręczników.

      3. Zorganizowanie dyskoteki dla uczniów klas I , połączonej z uroczystościąpasowania.

      4. Przeprowadzenie dyskoteki z okazji ? Dnia Chłopaka? dla uczniów klas II i III.

      5. Udział Pocztu Sztandarowego w uroczystościach zorganizowanych przez władze szkoły i poza szkołą.

 

Październik:

 1. Przeprowadzenie Ogólnopolskiej Akcji ? Góra Grosza?.
 2. Zebranie Samorządu Uczniowskiego i przedstawicieli wszystkich klas

     z opiekunami Samorządu i panem dyrektorem szkoły.

 1. Włączenie się do organizacji akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 

Listopad:

 1. 11.XI. udział w obchodach Święta Odzyskania Niepodległości.
 2. Dyskoteki ?Andrzejkowe?.

     3. Udział w akcjach charytatywnych.

Grudzień

 1.  ?Mikołajki? ? roznoszenie prezentów.
 2. Życzenia świąteczne ? roznoszenie kartek świątecznych.

    

Styczeń:

 1. Półmetek dla klas II.
 2. Apel poświęcony rozdaniu nagród i dyplomów uczniom za osiągnięcia w I półroczu.
 3. Włączenie się do akcji charytatywnej ?Noworoczny Dar?.

 

 

Luty:

 1. Poczta ?Walentynkowa? i dyskoteka dla klas I,II i III.
 2. Gazetka na temat ?agresja wśród młodzieży?

 

Marzec:

 1. ?Dzień Kobiet? ? gazetka i życzenia .
 2. Powitanie wiosny.
 3. Zebranie Samorządu i przedstawicieli klas z panem dyrektorem szkoły.

 

 

Kwiecień:

 1. Życzenia Świąteczne ? roznoszenie kartek z życzeniami świątecznymi.
 2. Włączenie się do akcji charytatywnej.
 3. Opracowanie teatrzyku na temat profilaktyki uzależnień.

 

Maj :

 1. Udział w obchodach z okazji ?Święta 3-Maja?
 2. Dzień sportu ? pomoc w przygotowaniu zawodów.

 

Czerwiec:

 1. Włączenie się do obchodów ?Święta Patrona Szkoły?.
 2. Przygotowanie apelu związanego z rozdaniem nagród i dyplomów.
 3. Komers dla klas III.
 4. Kiermasz używanych podręczników.
 5. Zakończenie roku szkolnego.

 

Dbanie przez cały rok o wygląd gazetki Samorządu Uczniowskiego- uaktualnianie ogłoszeń.

Opieka nad ?Szczęśliwymi numerkami?.

Systematyczne sprawdzanie ?Skrzynki zaufania? oraz odpowiadania na listy skierowane do Samorządu czy Dyrekcji.

Włączanie się do akcji charytatywnych organizowanych przez fundacje.

Całoroczny udział członków Powiatowego Młodzieżowego Centrum Wolontariatu w zebraniach.

Prowadzenie kroniki Samorządu Uczniowskiego.

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 
© 2009 Gimnazjum nr 1 w Jaśle
Webmaster